Становище на НАПС относно предстоящо влизане в сила на ЗСУ от 1 юли 2020 г.

Изх. №1 от 12.06.2020 г.

ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

СТАНОВИЩЕ

на Национална асоциация „Поход за семейството“
относно предстоящо влизане в сила на Закона за социалните услуги
от 1 юли 2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

След приемането чрез гласуване в Народното събрание на Законопроекта за изменение на Закона за социалните услуги (954-01-87/13.12.2019 г.) на 20.12.2019 г., новоназначеният министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева, заяви пред българското общество, че през следващите шест месеца ще бъдат проведени широки обществени обсъждания и допитвания и ще бъдат взети под внимание всички гледни точки и възражения срещу настоящия вид на Закона за социалните услуги, за да може той да бъде променен и възприет от българските граждани и всички страни в разговорите като полезен. Пред обществото многократно беше заявено, че юристи на Министерството на труда и социалната политика ще работят по текстовете като се съобразят с получените становища, ще се подготвят допълнителните нормативни и поднормативни актове, които ще се ползват заедно със закона, а също така и че ще продължат да се огранизират срещи със заинтересованите страни в парламента и извън него с цел подобряване на закона. За съжаление, Сдружение Национална асоциация „Поход за семейството“, както и всички други организации и лица, които заявихме, че Законът за социални услуги не бива да влиза в сила в този му вид поради огромния брой недостатъци и потенциални проблеми, които ще създаде, и поради които беше отложен за 1 юли 2020 г., не видяхме нищо от изброеното по-горе да се случва. Не бяха представени никакви текстове, които юристите на МТСП да са променили или допълнили; не се състояха почти никакви срещи и обсъждания, освен общи запознавателни такива в самото начало през януари-февруари; и не можем да видим какви ще бъдат новите или променените допълнителени нормативни или поднормативни актове, описани в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги. Освен това, по текстове от закона беше образувано дело за разглеждане в Конституционния съд.

През последните две седмици, поради наближаване на дата на влизане в сила на Закона за социалните услуги и липсата на които и да било от изброените действия от МТСП, които да са видими от обществото, и непровеждането на каквито и да било обсъждания на текстове свързани със закон, в парламента бяха обявени официално три нови законопроекта:

  1. Законопроект за изменение на ЗСУ за отлагане на влизането в сила за 1.1.2021 г. на ПГ „ВОЛЯ“ (чрез г-жа Елена Пешева и г-жа Боряна Георгиева).
  2. Законопроект за изменение на ЗСУ в три насоки (само три текста) от парламентарната група на „Обединени Патриоти“ за: а) съкратено съдебно производство при извеждане на деца от домовете им; б) премахване на конфликта на интереси в мултидисциплинарните екипи и в) промяна на ЗЗДетето за разработване на стратегия за семейството и детето, а не само за детето. (Обявен, но все още не е внесен в деловодството на НС).
  3. Законопроект за пълна отмяна на ЗСУ, внесен от депутати на политическа партия „Атака“ (Десислав Чуколов, Павел Шопов, Явор Нотев и Станислав Станилов).

От Сдружение Национална асоциация „Поход за семейството“ принципно подкрепяме на първо място законопроекта на ПП „ВОЛЯ“ за ново отлагане на влизането в сила на ЗСУ, тъй като смятаме, че такъв закон може да бъде направен по начин, по който да удовлетвори всички страни, макар и това да отнеме време и усилия. Но сме наясно и с факта, че към настоящия момент има силни гласове за пълна отмяна на закона без даване на възможност за промяна, което се подкрепя и от внесения Законопроект за отмяна на ЗСУ от ПП „Атака“. В случай, че държавната власт в лицето на Министерството на труда и социалната политика и Народното събрание не могат да разработят нормативните и поднормативните актове по начина, по който се очаква от тях, то нашето сдружение приема и варианта за пълна отмяна.

С уважение,
Нели Тончева
Председател на УС на
Национална асоциация „Поход за семейството“

Споделете тази страница с приятели!