За нас

Национална асоциация „Поход за Семейството“ осъществява дейност в обществена полза за утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен съюз между един мъж и една жена и на традиционните семейни ценности и добродетели, за постигане на по-добър и пълноценен живот на всички граждани в обществото.

Асоциацията има следните основните цели:

 1. Да насърчава и подпомага обществото за дейности свързани с утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен законен съюз между един мъж и една жена;
 2. Да насърчава и подпомага семействата в изграждане и запазване на взаимоотношения, основани на традиционните семейни ценности и добродетели като обич, разбирателство, доверие, единство, верност, грижа, приемане, подкрепа, сътрудничество, защита и други;
 3. Да насърчава и подпомага родителите в усилията им да дадат на своите деца общественополезно, етично и морално възпитание, знания и образование, с които да имат възможност да се реализират като достойни граждани в обществото;
 4. Да защитава едновременно интересите на децата и родителите в тяхна взаимна полза, като не ги противопоставя едни на други и зачита човешкото им достойнство и права;
 5. Да съдейства пряко или косвено на граждани в защита на техните социални, икономически или други права, които касаят личния им живот, техните бракове, семейства, роднини, близки или познати.
 6. Да свързва, обединява и подпомага своите членове за дейности в подкрепа на общите им цели и интереси, които съвпадат с целите и интересите на Асоциацията;
 7. Да представлява и защитава според възможностите си интересите на своите членове и съмишленици пред държавни, областни, общински, частни, национални и международни органи, организации и лица.

Инициативата използва следните средства за постигане на целите си:

 1. Създава условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на граждани и юридически лица за участие в общественополезни дейности свързани с целите на Асоциацията чрез полагане на труд и предоставяне на интелектуални, финансови или други ресурси;
 2. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия във връзка с основните цели на Асоциацията;
 3. Създава местни клонове на организацията по региони и назначава координатори за тях, които да носят отговорност за създаването и поддържането на мрежа от сътрудници и спомосъществуватели за осъществяване на целите на Асоциацията;
 4. Извършва пряко или косвено подпомагане на физически и юридически лица, споделящи и подкрепящи целите на Асоциацията;
 5. Използва всички налични средства за комуникация – лични разговори, срещи, конференции, семинари, печатни и електронни издания, радио, телевизия, и др. – за разпространяване на информация и осъществяване на обучения, свързани с целите на Асоциацията;
 6. Сътрудничи си с изпълнителната, законодателната и съдебната власт, областните и общинските администрации, други правителствени и неправителствени формални и неформални общественополезни организации и частни лица за привличане на подкрепа и иницииране на различни форми за подпомагане на социални и културни мероприятия;
 7. Работи за пълно приемане и изпълняване на национални нормативни актове и международни договори, които съвпадат с целите на Асоциацията, и за пълно отхвърляне или промяна на тези, които противоречат на целите му.

Споделете с приятели!