УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел в обществена полза
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, приет на учредително събрание на 21.01.2019 г.

Глава Първа
Общи разпоредби

Предмет

Член 1.

 1. Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, наричана за краткост по-долу Сдружението.
 2. Сдружението е юридическо лице, отделно от своите членове.

Наименование

Член 2.

 1. Наименованието на Сдружението e НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, изписано накратко с абревиатурата НАПС.
 2. Наименованието на Сдружението на латиница e MARCH FOR FAMILY NATIONAL ASSOCIATION, изписано накратко в абревиатурата MFNA.
 3. Наименованието на клоновете на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя населеното място, където се намира клона.
 4. Седалище и адрес на управление

Член 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението се намират на адрес:

гр. София, ул. „Хризантема“ №20, вх. Б, ет. 3, ап. 11

Срок

Член 4. Сдружението се учредява за неопределен срок и не е ограничено с друго прекратително условие.

Глава Втора
Дейност, цели и средства за тяхното постигане

Дейност

Член 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза за утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен съюз между един мъж и една жена и на традиционните семейни ценности и добродетели, за постигане на по-добър и пълноценен живот на всички граждани в обществото.

Цели

Член 6. Сдружението има следните цели:

 1. Да насърчава и подпомага обществото за дейности свързани с утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен законен съюз между един мъж и една жена;
 2. Да насърчава и подпомага семействата в изграждане и запазване на взаимоотношения, основани на традиционните семейни ценности и добродетели като обич, разбирателство, доверие, единство, верност, грижа, приемане, подкрепа, сътрудничество, защита и други;
 3. Да насърчава и подпомага родителите в усилията им да дадат на своите деца общественополезно, етично и морално възпитание, знания и образование, с които да имат възможност да се реализират като достойни граждани в обществото;
 4. Да защитава едновременно интересите на децата и родителите в тяхна взаимна полза, като не ги противопоставя едни на други и зачита човешкото им достойнство и права;
 5. Да съдейства пряко или косвено на граждани в защита на техните социални, икономически или други права, които касаят личния им живот, техните бракове, семейства, роднини, близки или познати.
 6. Да свързва, обединява и подпомага своите членове за дейности в подкрепа на общите им цели и интереси, които съвпадат с целите и интересите на Сдружението;
 7. Да представлява и защитава според възможностите си интересите на своите членове и съмишленици пред държавни, областни, общински, частни, национални и международни органи, организации и лица.

Средства за постигане на целите

Член 7. Сдружението използва следните средства за постигане на своите цели:

 1. Създава условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на граждани и юридически лица за участие в общественополезни дейности свързани с целите на Сдружението чрез полагане на труд и предоставяне на интелектуални, финансови или други ресурси;
 2. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия във връзка с основните цели на Сдружението;
 3. Създава местни клонове на организацията по региони и назначава координатори за тях, които да носят отговорност за създаването и поддържането на мрежа от сътрудници и спомосъществуватели за осъществяване на целите на Сдружението;
 4. Извършва пряко или косвено подпомагане на физически и юридически лица, споделящи и подкрепящи целите на Сдружението;
 5. Използва всички налични средства за комуникация – лични разговори, срещи, конференции, семинари, печатни и електронни издания, радио, телевизия, и др. – за разпространяване на информация и осъществяване на обучения, свързани с целите на Сдружението;
 6. Сътрудничи си с изпълнителната, законодателната и съдебната власт, областните и общинските администрации, други правителствени и неправителствени формални и неформални общественополезни организации и частни лица за привличане на подкрепа и иницииране на различни форми за подпомагане на социални и културни мероприятия;
 7. Работи за пълно приемане и изпълняване на национални нормативни актове и международни договори, които съвпадат с целите на Сдружението, и за пълно отхвърляне или промяна на тези, които противоречат на целите му.

Предмет на допълнителната стопанска дейност

Член 8.

 1. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, а именно: консултантска, рекламна, издателска дейност; маркетингови проучвания и анализи; изпълнение на държавни и фирмени поръчки за изследвания, разработки, издания и проекти; разработване и реализиране на проекти, финансирани от национални и международни фондове; и други дейности, в съответствие с целите на Сдружението, които не противоречат на закона.
 2. Сдружението осъществява своята дейност, като се самоиздържа, без да формира и разпределя печалба.
 3. Приходите от допълнителната стопанска дейност се разпределят и разходват с решение на Управителния съвет на Сдружението.

Глава Трета
Членство, права и задължения на членовете

Членство

Член 9.

 1. Членуването в Сдружението е доброволно.
 2. Членството може да бъде:
  а) пълноправно членство;
  б) асоциирано членство;
  в) почетно членство.
 3. Пълноправен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице с нестопанска цел, което:
  а) има собствен устав и дейност, които не противоречат на устава на Сдружението;
  б) приема и спазва Устава на Сдружението;
  в) работи за целите Сдружението;
  г) плаща редовно годишния си членски си внос.
 4. Асоцииран член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице с нестопанска цел, което:
  а) има собствен устав и дейност, които не противоречат на устава на Сдружението;
  б) приема и спазва Устава на Сдружението;
  в) работи за целите Сдружението.
 5. Учредителите на Сдружението са неговите първи пълноправни членове.
 6. Членове на Сдружението се приемат по тяхна писмена Молба за членство, подадена на хартия или в електронен вид, отправена до Управителния съвет. В молбата кандидатът за член декларира, че е запознат и приема този Устав, ще работи за постигането на целите на Сдружението и ще спазва всички свои задължения. Компетентен да се произнесе по приемане на новия член е Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
 7. Почетен член на Сдружението може да бъде само физическо лице, което е имало съществен принос в дейността за постигане на целите на Сдружението и чиято молба за членство е била одобрена с пълно единодушие без нито един глас „против“ или „въздържал се“ от Управителния съвет преди да бъде предложена за гласуване на Общото събрание.
 8. Новите членове се вписват в книгата за членове на Сдружението, като за пълноправните и асоциираните членове се посочват наименование, данни за съдебна регистрация и БУЛСТАТ, физически адрес за кореспонденция, имейл адрес, лице и телефон за контакт, а за почетните членове се посочват пълните три имена, ЕГН, физически адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефон за контакт.
 9. Физически лица, които са имали или в момента на кандидатурата им имат принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, нямат право да бъдат назначавани за представители на пълноправни или асоцииирани членове (юридически лица) или като почетни членове, координатори или заместник-координатори на Сдружението. Непринадлежността към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се доказва пред Управителния съвет с документ издаден от Комисията по досиетата. Копие от документите удостоверяващи непринадлежността се пази заедно с другата служебна информация подадена от членове, координатори или заместник-координатори.
 10. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството, прекратяване на регистрацията на член, който е юридическо лице или смърт на член, който е физическо лице.
 11. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с писмено пълномощно.

Права и задължения на членовете

Член 10.

 1. Пълноправните членове имат право:
  а) да присъстват на Общото събрание;
  б) на един глас по време гласуване на Общото събрание;
  в) техен представител да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;
  г) да приемат нови членове в Сдружението или да прекратяват членството на стари членове;
  д) да внасят предложения за промяна и развитие на Сдружението;
  е) да обсъждат предложения за промяна и развитие на Сдружението;
  ж) да получават информация за дейността на Сдружението;
  з) да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите на дейността му, съгласно целите на Сдружението;
  и) да получават съдействие при изграждане на партньорства с други членове на Сдружението.
 2. Асоциираните членове и почетните членове имат право;
  а) да присъстват на Общото събрание;
  б) да обсъждат предложения за промяна и развитие на Сдружението;
  в) да получават информация за дейността на Сдружението;
  г) да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите на дейността му, съгласно целите на Сдружението;
  д) да получават съдействие при изграждане на партньорства с други членове на Сдружението.

Член 11.

 1. Всеки член на Сдружението е длъжен:
  а) да работи активно за постигане на целите му;
  б) да спазва настоящия Устав, да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
  в) да не ползва членството си за цели, противоречащи на закона, морала и този устав, като при всички случаи пази доброто име на Сдружението.
 2. Пълноправните членове са длъжни да заплащат редовно годишния си членски внос, чийто размер се определя чрез гласуване от самите пълноправни членове по време на заседание на Общото събрание.

Прекратяване на членство

Член 12.

 1. Членството с Сдружението се прекратява:
  а) с едностранно едномесечно писмено предизвестие до Сдружението
  б) при прекратяване на дейността на юридическо лице, което е член, или при смърт на физическо лице, което е член;
  в) изключване при нарушаване на разпоредбите на Устава, при системно или съществено неизпълнение на членските задължения, констатирано с решение на Управителния съвет. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението;
  г) при прекратяване на дейността на Сдружението.
 2. При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението, ако има такива.

Глава Четвърта
Органи на управление

Член 13. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

Общо събрание

Член 14.

 1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участват всички членове: лично за физическите лица; чрез законния представител за юридическите лица; или чрез изрично упълномощени техни представители.
 2. Общото събрание на Сдружението се провежда най-малко един път за всяка календарна година.
 3. Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете, отправено до Управителния съвет. Ако в едномесечен срок от искането Управителният съвет не свика заседание на Общото събрание, заинтересованите страни могат да сезират компетентния съд и да искат от него свикването му.
 4. Поканата за годишното или извънредно Общо събрание се изготвя от Управителния съвет, като членовете му се уведомяват лично за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.
 5. Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко 50% плюс един от всички членове. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага с един час по-късно, след което се провежда при същия дневен ред, като се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.
 6. В Общото събрание всеки пълноправен член има право на един глас, а асоциираните членове нямат право на глас, но могат да присъстват и да правят изказвания и предложения.
 7. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и прекратяване на Сдружението, за сливането му с други организации, за приемане на почетни членове, за изключване на членове и за размера на членския внос е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание с право на глас.
 8. Гласуването се извършва явно, освен когато Общото събрание вземе решение определен въпрос да бъде гласуван тайно.
 9. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
 10. Пълноправен член или негов представител не може да участва в гласуването за:
  а) предявяване на искове срещу него;
  б) предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.
 11. Общото събрание:
  а) приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
  б) приема други вътрешни актове;
  в) приема годишен план и бюджет за дейността му;
  г) утвърждава структурата на Сдружението;
  д) избира, освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;
  е) разглежда и се произнася по жалби на решения и действия на Управителния Съвет;
  ж) определя размера на членския внос на пълноправните членове и приема годишния бюджет;
  з) приема годишния отчет за извършената дейност и изпълнението на бюджета на Управителния съвет;
  и) решава всички въпроси относно дейността на Сдружението, които не са в изключителната компетентност на Управителния съвет;
  к) взема решение за прекратяване дейността на Сдружението и назначава ликвидатори, освен в случаи на производство по несъстоятелност.

Управителен съвет

Член 15.

 1. Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от неговия Председател.
 2. /изм. от Общо събрание от 14.03.2019 год./ Управителният съвет се състои от 3 до 7 физически лица, които са представители на пълноправни членове на Сдружението и които са избрани от Общото събрание за срок от 2 години.
 3. Управителният съвет организира и ръководи работите на Сдружението и изпълнява всички функции, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
 4. Управителният съвет:
  а) избира председател и двама заместник-председателя на Управителния съвет за срок от 2 години;
  б) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  в) определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
  г) назначава координатори и заместник-координатори за дейността на Сдружението по клонове и региони;
  д) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
  е) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
  ж) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
  з) изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
 5. Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на всеки шест месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Сдружението до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часа и мястото където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред.
 6. Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъствуват най-малко 2/3 от членовете му.
 7. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство най-малко 2/3 гласа, а ако броят на гласовете „за“ и „против“ е равен, за определящ при вземането на решение се счита гласа на Председателя на Управителния съвет.
 8. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.
 9. Управителният съвет и Общото събрание имат право чрез гласуване изрично да разрешават присъствието на координатори и заместник-координатори на Сдружението по време на своите събрания като слушатели и наблюдатели.

Служебна и контактна информация за осъществяване на дейността

Член 16.

 1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват разисквания, предложения, заявления и взетите решения. За отчитане на гласовете при гласуване могат да бъдат избрани един или повече преброители в началото на заседанието. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Протоколите от заседанията на ръководните органи на Сдружението са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.
 2. Сдружението води книга на членовете си с подробна служебна и контактна информация, която е достатъчна за тяхното идентифициране като юридически или физически лица във връзка с дейността на Сдружението и съгласно законодателството за защита на личните и служебните данни.

Глава Пета
Имущество

Член 17. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

Член 18. Източници на средства на Сдружението са от:

 1. годишен членски внос от пълноправните членове в размер, определен чрез гласуване от Общото събрание;
 2. доброволни дарения и субсидии;
 3. реклама, курсове, семинари, обслужваща дейност и други източници, допустими съгласно действащото законодателство.

Член 19. Годишният членски внос се внася в рамките на календарната година на един път (до края на месец юни) или на два пъти (първа вноска до края на месец март и втора до края на месец август).

Член 20. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.

Член 21. По решение на ОС на Сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Член 22. По решение на ОС за осъществяване на целите си Сдружението може да обособява имущество и да се създават търговски субекти по установения в страната законодателен ред.

Глава Шеста
Счетоводство и годишно приключване

Член 23. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си.

Член 24. Годишният финансов отчет и докладът за дейността се внасят за разискване и приемане на редовно годишно Общо събрание.

Член 25. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Член 26. Сдружението не разпределя печалба.

Глава Седма
Прекратяване и ликвидация

Член 27. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Член 28.

 1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ и Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
 3. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

Глава Осма
Преходни и заключителни разпоредби

Член 29. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Член 30. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Член 31. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, състояло се на 21.01.2019 г. в гр. София.

Неразделна част от този Устав е списъка на учредителите, приели и подписали Устава на Сдружението.

Споделете тази страница с приятели!