Позиция на “Поход за семейството” по Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г. и Проект на План за действие за 2019-2020 г.

Изх. №1 от 18.04.2019 г.

ДО:

Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 20.03.2019 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет едновременно бяха публикувани за обществено обсъждане Доклад за изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за 2018 г. и План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.)1, като според нас беше извършено в нарушение на процедурата за подготовка на документите и предлагането им за обществено обсъждане, а по-късно и за евентуално внасяне за приемане в Министерски съвет.

На първо място, трябва да бъде отбелязано, че двата документа са публикувани заедно за обществено обсъждане (анблок), въпреки че те са съвсем различни по своята същност, на един и същ адрес (страница) в портала за обществено обсъждане, което възпрепятства гражданите да дадат своето мнение за приемане или отхвърляне на определени части или изцяло на единия или другия документ поотделно, а докладът и планът трябва да бъдат приемани и обсъждани като неделим документ. Предполага се, че след като това е направено така, то тези два документа, заедно с придружаващите ги материали от обществените консултации, ще трябва да бъдат внесени в Министерски съвет и гласувани също заедно (анблок), защото резултатите от обществените консултации няма как да бъдат разделени, понеже ще са преплетени в становищата на гражданите и организациите, които са изразени под публикацията. Това не би било законосъобразно и ще наруши процедурата за гласуване на всеки документ поотделно.

На второ място, най-малко в последния ден (18.04.2019 г.) за публикуване на становища, страницата за обсъждане на доклада и плана през целия ден (и до настоящия момент – най-малко от 2:00 ч. до след 23:00 ч. на 18.04.2019) не беше недостъпна и показваше бяла празна страница, което вероятно не позволи на част от физическите или юридическите лица да публикуват своите становища по документите. Сдружението ни получи информация от такива лица, които са планирали публикуване на мнения през последния ден от обсъждането, но не са успели и до момента. Това може да бъде потвърдено и от системния администратор на Портала за обществени консултации – г-н Станимир Минков, който също е получил такива обаждания и жалби от потребители на портала. В Условията за ползване на Портала за обществени консултации на Министерски съвет не са упоменати възможности за срив на системата, ограничаване на достъпа или ползване на услугите на сайта в никакъв период от време, поради което правата на потребителите на портала са били нарушени и те не са могли да се възползват от възможността да участват в обсъжданията. По тази причина считаме, че обсъжданията са непълни и трябва да бъдат започнати отначало, като се вземе предвид и нашата позиция, която посочваме на трето място по-долу.

На трето място, началото на „Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.“ е поставено чрез Решение на Министерски съвет №115 от 09.02.2017 г. с подписите на служебния министър-председател по това време – г-н Огнян Герджиков и главния секретар на Министерски съвет – г-н Веселин Даков. В документа предложен за приемане от Министерски съвет ясно се заявява, че, цитираме:

„Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 – 2018), приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г.“2

Имайки предвид, че приетият документ от Министерски съвет през 2017 г. е бил съобразен изцяло с Националната стратегията за детето до 2008-2018 г., която през 2019 г. вече не е актуална и действаща, ние считаме, че срокът, за който е бил приет плана за дейностите за 2017-2020 г., е надхвърлил с 2 години периода на старата Стратегия и е бил постановен от Служебното правителство на г-н Герджиков неправомерно и в нарушение на разделението на властите (съгласно Чл. 8 от Конституцията на Република България). Всички нормативни актове и документи в държавата и всички дейности на ДАЗД и другите институции, които са свързани с децата, трябва да бъдат задължително съобразени със съответната актуална Национална стратегия за детето, гласувана от Народното събрание за определения период. Считаме, че към настоящия момент трябва да бъде създадена нова „Програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца“, която да съответства с новата „Националната стратегия за детето“ за периода от 2019 г., която е все още в процес на обществено обсъждане и не е приета, тъй като търпи огромен брой критики от хиляди български граждани и десетки неправителствени организации и граждански обединения. Ако предложената в настоящия момент „Програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца“ бъде приета преди приемане на новата Националната стратегия за детето, двата документа могат да бъдат в противоречие по редица въпроси, което ще затрудни и частично или изцяло ще блокира тяхното едновременно действие.

Във връзка с всичко описано по-горе, Сдружение Национална асоциация „Поход за семейството“ моли и настоява Доклад за изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за 2018 г. и План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) да бъдат изтеглени от Портала за обществени консултации и да не бъдат вземани предвид от Министерски съвет, поради това, че са налице незаконосъобразни действия и нарушения при приемането на дългосрочен план извън рамките на гласуваната от Народното събрание Национална стратегия за детето 2008-2018 г. и съществува съвсем реална възможност за противоречие при приемане на новата Национална стратегия за детето, която не продължава идейната основа на предишната.

 

С УВАЖЕНИЕ,

НЕЛИ ТОНЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ИВАЙЛО ТИНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Референции

1 Проект на План за действие за 2019 -2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г., http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4218
2 Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.), стр. 2, http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=80109&pid=86216

Споделете тази страница с приятели!