Позиция на “Поход за семейството” по доклад за 2018 г. и проект за 2019 г. на ДАЗД

 

ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.03.2019 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет едновременно бяха публикувани за обществено обсъждане „Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.“ и „Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.“1, като според нас беше извършено в нарушение на процедурата за подготовка на документите и предлагането им за обществено обсъждане, а по-късно и за евентуално внасяне за приемане в Министерски съвет.

Според Чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето, Националната програма за закрила на детето се изработва, обсъжда и гласува само въз основа на вече приета Национална стратегия за детето, която е била одобрена от Народното събрание, цитираме:

„Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на този закон. В изпълнение на националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.“

До настоящия момент няма гласувана в Народното събрание и приета нова Национална стратегия за детето, въпреки че има изготвен проект за такава за периода 2019-2030 г., която срещна огромен брой критики и негативни становища в общественото пространство, изразени активно от най-малко над 15 хиляди български граждани и десетки неправителствени организации и граждански обединения2, както под публикацията на проекта в портала за обществени обсъждания3, така и в медиите и публичното пространството.

Според нас изготвянето и публикуването на „Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.“ без преди това „Националната стратегията за детето 2019-2030 г.“ да е била обсъдена и одобрена от Министерски съвет, парламентарните комисии и народните представители в Народното събрание е самоуправство и некомпетентност от лицата, които са създали, одобрили и публикували за обществени консултации съответните документи, и е изземване на ролята на законодателната от изпълнителната власт, в нарушение на Чл. 8 от българската Конституция, където е записано, че „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.“.

Обръщаме внимание, че съвсем съзнателно авторите на „Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.“ са заложили в нея всички 5 стратегически цели и свързаните с тях оперативни цели, дейности и очаквани резултати от настоящия проект на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, отново заявяваме, без той да е бил обществено достъпен в окончателния си вариант с промени и поправки, гласуван и приет от Министерски съвет, разпределен в ресорните парламентарни комисии на Народното събрание или внасян в пленарна зала за гласуване от народните представители.

Допълнително, при публикуването на „Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.“ и „Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.“ прави впечатление, че тези два съвсем различни по своята същност и цели документа са предложени за обсъждане заедно (анблок), на един и същ адрес (страница) в портала за обществено обсъждане, което възпрепятства гражданите да дадат своето мнение за приемане или отхвърляне на единия или другия документ поотделно, а трябва да ги приемат и обсъждат като неделим документ. Предполага се, че след като това е направено така, то тези два документа, заедно с придружаващите ги материали от обществените консултации ще трябва да бъдат внесени в Министерски съвет и гласувани също заедно (анблок), защото резултатите от обществените консултации няма как да бъдат разделени, понеже ще са преплетени в становищата на гражданите и организациите, които са изразени под публикацията. Това не би било законосъобразно и ще наруши процедурата за гласуване на всеки документ поотделно.

Наша проверка установи, че практиката ДАЗД и МТСП да публикуват тези два отделни проектодокумента (доклад за изминалата година и план за следващата) заедно за първи път е използвана за периода 2015-2016 г., но след това е била коригирана. Към днешна дата тази практика отново се прилага, което не смятаме за приемливо.

Интересен факт е също, въпреки, според нас, незаконосъобразното публикуване на плана за 2019 г., включването в таблиците му, в колоната за институции, на Национална мрежа на децата (НМД), която е частна НПО ръководена от частен управителен съвет, който не се назначава и контролира пряко от държавата, а също отделното включване на НМД и ОУК като източници на финансиране. Според отчетите на НМД, организацията частично се финансира от неправителствената организация „Институт Отворено общество“, която е част от Фондация „Отворено общество“4 – основана и финансирана от небезизвестния Джордж Сорос. А в официалния сайт на Фондация ОУК (OAK Foundation) четем, че „Фондация ОУК, е семейно-ръководена и отразява ценностите на нейните основатели“5. Според нас, пряката намеса на тези частно притежавани и частно финансирани организации в дейността на държавните институции може да доведе до зависимости на държавната власт, конфликти на интереси и е заплаха за националната сигурност.

Във връзка с всичко описано по-горе, Сдружение „Национална асоциация поход за семейството“ моли и настоява „Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.“ и „Проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.“ да бъдат изтеглени от Портала за обществени консултации и да не бъдат вземани предвид от Министерски съвет, поради това, че са предложени за обществено обсъждане в нарушение на Чл. 8 от Конституцията на Република България и на Чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

 

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ТИНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО


Референции

1 Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г., http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4191
2 Гражданска петиция „Поискай управляващите да отхвърлят стратегията за детето!“, https://civilactionbg.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81/
3 Страница за обществени консултации по „Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4012
4 Сайт на Фондация „Институт Отворено Общество – София“, http://www.osf.bg/?cy=25
5 Our Values, OAK Foundation website, http://www.oakfnd.org/about-oak.html

Този документ може да бъде изтеглен за ползване и в PDF-формат.

Споделете тази страница с приятели!