Декларация в подкрепа на семейството

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И БЪЛГАРСКИТЕ МИНИСТРИ

ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО НАРОДНИTE ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участниците в ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО – инициатива, проведена в
София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе на 09.06.2018 г. чрез мирни шествия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Семейството, основано на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото и надежда за човечеството. Семейството се е доказало като най-добрата основа за изграждане на всяка позната в историята цивилизация. То е ключово за устойчивото развитие и благоуспяване на всяко общество.

Семейството е също източник на нов живот, естественото убежище за децата и мястото, където те се възпитават в ценностите, необходими за личното благосъстояние на отделния човек и обществото като цяло.

Ето защо, семейството се нуждае от закрила от обществото и държавата.

В тази връзка призоваваме Вас, като наши народни представители и управляващи да подкрепите следната Декларация в подкрепа на семейството, като поемете ангажимент:

 1. Да се застъпвате за утвърждаване на семейството, основано на брачния съюз между един мъж и една жена, като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата;
 2. Да признавате различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставяте на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство, същевременно с това зачитайки равнопоставеността на половете.
 3. Да се застъпвате за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им и да се противопоставите на джендър политиките.
 4. Да се застъпвате и активно да насърчавате правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.
 5. Да отстоявате и защитавате принципа на субсидиарност в ЕС, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, се застъпвате за правото на страната ни сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.
 6. Да съдействате за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата, насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

С УВАЖЕНИЕ,

Главни представители и координатори за „Поход за Семейството“ по градове:

София – Ивайло Тинчев, (скрити лични данни)
Пловдив – Димитър Спилков, (скрити лични данни)
Варна – Димитрина Иванова, (скрити лични данни)
Бургас – Нели Тончева, (скрити лични данни)
Русе – Даниела Илиева, (скрити лични данни)

И всички над 2000 български граждани участвали в първия национален
„Поход за Семейството“ в петте най-големи български града.

Исканията на декларацията са основани на:

 • Конституцията на Република България;
 • Конвенцията за защита правата на детето;
 • Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5);
 • Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1);
 • Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2);
 • Всеобщата декларация за правата на човека;
 • Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2);
 • Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за Европейския съюз;
 • Резолюция за защита на семейството (A/HRC/29/L.25) на ООН, юли 2015 г.

Споделете с приятели!