„Поход за семейството“ спечели делото срещу ДАЗД за отказ на достъп до обществена информация

Съобщение до медиите, 31 октомври 2019 г.

На 28.10.2019 г. Административен съд – София-град излезе с решение, с което отменя отказа на Държавна агенция за закрила на детето да предостави на Национална асоциация „Поход за семейството“ искана информация по ЗДОИ относно подготовката на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“.

Развитето на казуса е следното.

На 28.03.2019 г. Национална асоциация „Поход за семейството“ (НАПС) направи запитване към Държавна агенция за закрила на детето с искане да им бъде предоставена следната информация:

  1. Списък с наименованията на всички неправителствени организации, които са участвали при разработването и обсъждането на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“;
  2. Протоколите от проведените срещи и обсъждания с участието на посочените в т. 1 организации;
  3. За тези организации, в които членуват други организации (както например при Национална мрежа за децата) писмено доказателство, че членуващите в тях организации чрез решение на общо събрание, членове в устава или по друг начин са ги упълномощили да ги представляват при обсъжданията и изразяват тяхната позиция по проекта на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“

В запитването на асоциацията беше посочено, че търсената информация може да бъде предоставена като прикачен файл по електронната поща или за изтегляне, или разпечатка на хартия, при невъзможност за предоставяне в електронен вариант.

С Решение №РД-12-8/05.04.2019 г. Председателят на ДАЗД отказа достъп до обществена информация по заявлението. От правна страна отказът беше мотивиран с нормата на чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Беше представен Протокол от заседание на Комисията по ЗДОИ в ДАЗД, в който беше посочено, че търсената информация е служебна и е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации).

Вследствие на получения отказ, на 19.04.2019 г. НАПС, представлявана от адв. Виктор Костов, подаде жалба в Административен съд – София-град. В жалбата беше посочено, че има незаконосъобразност на оспорения административен акт като немотивиран и постановен в нарушение на процесуалните правила. Беше заявено също, че административният орган само бланкетно се е позовал на нормата на чл. 37, ал. 1, т. 1 и чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, без да изложи доводи относно наличието на визираните хипотези за ограничаване на правото на достъп до служебна обществена информация. Претенцията на НАПС за отмяната на оспорваното решение и задължаване на административния орган за предоставяне на обществената информация беше приета за основателна и беше заведено дело с №5171.

На 01.10.2019 г. бе проведено съдебното заседание, като в хода на съдебното производство бяха обсъдени и аргументи за надделяващ обществен интерес от предоставяне на търсената от НАПС информация.

На 28.10.2019 г. Административен съд – София-град излезе по делото с решение №6339, в което отменя Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация №РД-12-8/05.04.2019 г. на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, връща административната преписка на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за произнасяне по постъпилото заявление вх. №15-00-6#1/28.03.2019 г. от Сдружение „Национална асоциация Поход за семейството“ и определя 14 /четиринадесет/ дневен срок за произнасяне, който започва да тече от момента на влизане на съдебното решение в законна сила.

В заключение на мотивите си за взетото решение по делото, Съдът посочва, че, цитираме:

„Развитите в обстоятелствената част на жалбата твърдения и съображения на жалбоподателите се споделят изцяло от съда, който ги намира за основателни и извежда своите окончателни правни изводи при прилагане на правилата за разпределение на доказателствената тежест в процеса по смисъла на чл. 170, ал. 1 от АПК, защото ответникът не доказа съществуването на фактическото основание, посочено в акта и изпълнението на законовите изисквания, които са го мотивирали за неговото постановяване, за да настъпят разпоредените с издаването му неблагоприятни правни последици за оспорващата страна.“

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

Цялото решение и мотивите на Съда можете да видите като изтеглите PDF-файла на Решение №6339 на Административен съд – София-град.

Благодарим на всички, които дарявате и подпомагате работата на НАПС!
Без вашата подкрепа нямаше да можем да заведем това дело и тази победа нямаше да е възможна.

Споделете тази страница с приятели!